นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน

  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

ประกาศแผน

ปกแผน

คำนำ - สารบัญ

บทที่ 1 และบทที่ 2

บทที่ 2 โครงสร้าง

บทที่ 3 3.1,3.2 แผนยุทธศาสตร์

บทที่ 3 3.1 ยท.01 ความเชื่อมโยง

บทที่ 3 3.4 ยท.02 แผนที่ยุทธศาสตร์  

บทที่ 4 4.1-4.4 ยท.03 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์

บทที่ 4 4.4 ยท.04 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 


          
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559-2563
ประกาศแผน
ปกแผน
คำนำ - สารบัญ
บทที่ 1 และบทที่ 2 : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
บทที่ 2 : โครงสร้าง
บทที่ 3 : แผนยุทธศาสตร์
           : ยท. 01 ความเชื่อมโยง (ขนาดไฟล์ A3)
           : ยท. 02 แผนที่ยุทธศาสตร์ (ขนาดไฟล์ A3)
บทที่ 4 : ยท. 03 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
           : ยท. 04 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ขนาดไฟล์ A3)
บทที่ 5 : การติดตามและประเมิน  
 


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2556-2560


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2551-2555
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนที่ 1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนที่ 4
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนที่ 5
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนที่ 6
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนที่ 7
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนที่ 8
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนที่ 9
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-387155, 044-387141

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลสงวนลิขสิทธิ์โดย © -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-18 (5995 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]