นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
***รายจ่ายตามงบรายจ่าย***


***เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย***


***รายงานประมาณการรายรับ***


***รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ***


***รายงานประมาณการรายจ่าย***


***รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย***


***คำแถลง ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา***


***คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประปา***


***รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (ประปา)***


***รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (ประปา)***


***ส่วนที่ 4***


***เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย***


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

***ประกาศ***

***คำแถลง (1)***

  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
***ประกาศ***
***คำแถลง***
***บันทึกหลักการและเหตุผล*** 
***เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย***
***รายงานประมาณการรายรับ***
***รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ***
***รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย***

งบเฉพาะการประปา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
***รายงานรายละเอียดรายรับ***
***รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย***

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

--ประกาศ--
--ปก-สารบัญ--
--คำแถลงงบประมาณ--
--บันทึกหลักการและเหตุผล--
--เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย--
--รายงานประมาณการรายรับ--
--รายละเอียดประมาณการรายรับ--
--รายงานประมาณการรายจ่าย--

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
***สำนักปลัดเทศบาล***
--แผนงานบริหารทั่วไป--
--แผนงานการรักษาความสงบภายใน--
--แผนงานสังคมสงเคราะห์--
--แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน--
--แผนงานงบกลาง--

***กองคลัง***
--แผนงานบริหารทั่วไป--

***กองช่าง***
--แผนงานเคหะและชุมชน--

***กองการศึกษา ***
--แผนงานการศึกษา--
--แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ--
--แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน--

***กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม***
--แผนงานสาธารณสุข--
--แผนงานเคหะและชุมชน--

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
***กองการประปา***
--แผนงานการพาณิชย์--
--แผนงานงบกลาง
--เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

ประกาศ

ปกนอก-สารบัญ-ปกใน

ปกส่วน 1, 2, 3

คำแถลงงบประมาณ

รายงานงบประมาณรายจ่าย

ประมาณรายจ่ายตามแผนงาน

งบประมาณเฉพาะการประปา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2556

*ส่วนที่ 1

*ส่วนที่ 2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2555

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-387155, 044-387141

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล


สงวนลิขสิทธิ์โดย © -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-18 (5850 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]