นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน

  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

** ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางอาหารเสริมนม **
**ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตาราง ปปช.01 ****ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณทางเข้าบ้านน้อย****ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) จำนวน 4 โครงการ**** ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม **

** ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ****ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์****ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ****ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์****
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์**

**
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายบุญถือ  ลัดนอก ถึงยุ้งฉางข้าวหมู่บ้านดอนทอง****
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนจากไปรษณีย์ถึงสามแยกทางเข้าตลาดบ้านเหลื่อม ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ หมู่ 2 ตำบลบ้านเหลื่อม **ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


** ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสายบ้านนายปัญญา ขันนอก ถึงบ้านนายลี  ปราบนอก ชุมชนบ้านดอนทอง หมู่ที่ 5 ต.บ้านเหลื่อม ** 

** ประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ **

**  ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 37 รายการ **

** ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างรายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายจากบ้านนายมาลี เหลื่อมนอก ถึง ที่ดินนายประสิทธิ์ วอนอก ชุมชนเหลื่อมพัฒนาที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหลื่อม **

** ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบสูบน้ำ  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ชุมชนหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม **

** ประกาศ เรื่อง โครงการขุดบ่อพักตะกอนระบบผลิตน้ำประปา  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ชุมชนหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม **

** ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบระบายตะกอนถังตกตะกอนโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ชุมชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม **

**ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง**

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม**ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง****ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (AC) สายซอยวงเดือน จากบ้านนายวิเชียร ใจเที่ยง ถึงบ้านนางกิ่ง  เหลื่อมสีจันทร์ ชุมชนหนองใหญ่ หมู่4 ต.บ้านเหลื่อม****ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินทางเข้าและพื้นที่บริเวณส่วนหน้าแปลงที่ดินเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ หมู่ที่2 **** ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน **

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรุปตัวยู สายบ้านนายไสว ยอดญาติไทย ถึงบ้านนายประสิทธิ์ หาญนอก หมู่ที่5 ชุมชนดอนทอง

สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2557

(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2558)

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบประยกต์

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ประกาศมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตฯประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)

ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย หาญนอก วกกลับถึงบ้านนางวันเพ็ญ ขันนอก

ประกาศ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินไหล่ทางถนนสายจากแยกไปรษณีย์บ้านเหลื่อม ถึง สะพานเข้าตลาดบ้านเหลื่อม

(ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ)
หมู่ที่ 2


ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 4 คันๆละ 2 วัน


 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการผปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจนประกาศสอบราคาจ้างถมดินเพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวไร้สาย

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้่ง

ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ

สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างหอนาฬิกาและปลับปรุงวงเวียนบ้านกลาง**ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง**สอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-387155, 044-87141

นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง


สงวนลิขสิทธิ์โดย © -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-18 (7374 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]