นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
งานกิจการสภาเทศบาล
งานกิจการสภาเทศบาล


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  และสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๘  และสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๗  และสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2556  และสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  พ.ศ.2557

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2555  และสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  พ.ศ.2556 

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2553  และสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  พ.ศ.2554 

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  ประจำปี  พ.ศ. 2554 


***การประชุมสมัยสามัย  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐


สมัยที่  ๒

สมัยที่  ๑
รายงานการประชุม

***การประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙


สมัยที่ ๔

สมัยที่  ๓

สมัยที่  ๑
รายงานการประชุม

 ***การประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๘สมัยที่  ๔

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญประชุม

รายงานการประชุมสมัยที่  ๓

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญประชุม

รายงานการประชุมสมัยที่  ๒

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญประชุม

รายงานการประชุม

สมัยที่  ๑

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญประชุม

รายงานการประชุม
*** การประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๗  ***

สมัยที่  ๔

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญประชุม


รายงานการประชุม

สมัยที่  ๓

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญประชุม

รายงานการประชุม 

  -ครั้งที่ ๑

  -ครั้งที่ ๒


สมัยที่  ๒

สมัยที่  ๑
***การประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.2556***

สมัยที่  4

ประกาศเรียกประชุม...

ประกาศเชิญประชุม...

รายงานการประชุม...

สมัยที่3

ประกาศเรียกประชุม...

ประกาศเชิญประชุม...

รายงานการประชุม...

สมัยที่ 2

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญประชุม

รายงานการประชุม

สมัยที่ 1

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญประชุม

รายงานการประชุม

***การประชุมสมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. 2555***


สมัยที่  1

ประกาศเรียกประชุม 

ประกาศเชิญประชุม 

รายงานการประชุม

สมัยที่  2

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญประชุม

รายงานการประชุม

สมัยที่  3 

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญประชุม

รายงานการประชุม

สมัยที่  4

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญประชุม

รายงานการประชุม

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี 2553

ประกาศเรียกประชุมสภา

ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2553

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2553

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี  2553

ประกาศเรียกประชุม

ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม

ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2554

ประกาศเชิญประชุมสภาเทศบาล

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล

สำเรายงานการประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2554

ประกาศเชิญประชุม

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล

สำเรายงานการประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2554

ประกาศเชิญประชุม

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล

สำเรายงานการประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2554

ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม

ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุม

สำเรายงานการประชุมสภาเทศบาล

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2553

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2553

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2553

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2รายงานการประชุมสภา  ประจำปี  2553

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครัง้ที่  2

สมับสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1 

รายงานการประชุมสภา  ประจำปี  2552

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1

สมัยวิสาสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2สงวนลิขสิทธิ์โดย © -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-18 (4545 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]