นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน

  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
งานสาธารณสุขและกองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานสาธารณสุขและกองทุนหลักประกันสุขภาพ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

            มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ 

เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการ

สาธารณสุข1.  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแผนงานสาธารณสุข  งานสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาดและงานเผยแพร่และฝึกอบรม

     1.1  งานแผนงานสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

            (1)  งานวางแผนด้านสาธารณสุข

            (2)  งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น  โดยประสานแผนกับ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จังหวัด

            (3)  งานประสานแผนการปฏบิติงานของหน่วยงานต่างๆ  จากผลการปฏบัติงานรายงานของกระทรวงสาธารณสุข

            (4)  งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล

            (5)  งานข้อมูล  ข่าวสาร  จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่าวยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง

            (6)  งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข

            (7)  งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข

            (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      1.2  งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

            (1)  งานกำจัดขยะมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดฝอย

            (2)  งานกำจัดสิ่งปฏิกูล  ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล

            (3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      1.3  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

             (1)  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

             (2)  งานใบอนุญาต  แจ้งเหตุรำคาญ  ร้อยเรียน/ร้องทุกข์2.  ฝ่ายบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

งานศูนย์บริการสาธารณสุขและควบคุมโรคติดต่อ  

     2.1  งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

            (1)  งานด้านสุขศึกษา

            (2)  งานอนามัยโรงเรียน

            (3)  งานอนามัยแม่และเด็ก

            (4)  งานวางแผนครอบครัว

            (5)  งานสาธารณสุขมูลฐาน

            (6)  งานโภชนาการ

            (7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     2.2  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

            (1)  งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิกุ้มกันโรค

            (2)  งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค

            (3)  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

            (4)  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

            (5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้มอบหมาย

       

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
คณะกรรมการกองทุนฯ

    1.  นายกเทศมนตรี              ประธานกรรมการ

    2.  ผู้ทรงคุณวุฒิ                 รองประธานคนที่ 1

    3.  ผู้ทรงคุณวุฒิ                 รองประธานคนที่ 2

    4.  ผู้อำนวยการ                 ที่ปรึกษา

    5.  สาธารณสุขอำเภอ            ที่ปรึกษา

    6.  สมาชิกสภาเทศบาล          กรรมการ

    7.  สมาชิกสภาเทศบาล          กรรมการ

    8.  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ  กรรมการ

    9.  อสม.                         กรรมการ

    10. อสม.                        กรรมการ      

    11. ผู้แทนชุมชน                 กรรมการ

    12. ผู้แทนชุมชน                 กรรมการ

    13. ผู้แทนชุมชน                 กรรมการ

    14. ผู้แทนชุมชน                 กรรมการ

    15. ผู้แทนชุมชน                 กรรมการ

    16. ปลัดเทศบาล                กรรมการและเลขานุการ     


สงวนลิขสิทธิ์โดย © -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-18 (4069 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]