นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน

  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
งานจัดเก็บรายได้ การชำระภาษี งานทะเบียนพาณิชย์
งานจัดเก็บรายได้ การชำระภาษี งานทะเบียนพาณิชย์

แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

ยื่นแบบแสดงรายการภาษี   

เจ้าหน้าที่พิจจารณาแบบประเมิน ตรวจความถูกต้องของแบบประเมินกรณีไม่ถูกต้อง  แจ้งให้ยื้นใหม่

กรณีถูกต้อง  ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด(ใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน  5  นาที) 


***ประกาศการพิจารณากลั่นกรองประเมินค่ารายปีใหม่และการแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง

เฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
***ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย  ประจำปี  พ.ศ. 25571.  ภาษีบำรุงท้องที่  

  สำหรับผู้ที่ยื่นประเมินใหม่ให้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  โดยแนบสำเนาเอกสารโฉนดที่ดิน นส.3  หรือเอกสารสิทธิ์ต่างๆ 

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและชำระภาษีบำรุงท้องที่  ได้ตั้งแต่

วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558  ถึง  วันที่  30  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2558 

ณ  สำนักงานเทศาลตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา2.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

      ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินอันเป้นโรงเรือนและที่ดิน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  ไปรับแบบแสดงรายการแห่งทรพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  และกรอกรายการโดยละเอียด  และ

ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ได้ตั้งแต่

วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 

หากเลยกำหนดนี้ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย3.  ภาษีป้าย

ให้เจ้าของป้าย  หรือผู้ครอบครงอป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 

ไปขอรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  และกรอกรายการที่จะต้องเสียภาษีป้ายโดยละเอียดแยกเป้นป้ายแต่ละป้าย  แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ได้ตั้งแต่

วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557     

ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย  ประจำปี  2556

แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการประชาชน

ผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์


ยื่นคำขอ (แบบ ทพ.)
ใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับเดิม(พร้อมเอกสารประกอบ)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง

กรณีไม่ถูกต้อง
แจ้งผู้จดทะเบียนพาณิชย์
แจ้งผู้ประกอบพาณิชยกิจ
กรณีถูกต้อง
ชำระเงินค่าธรรมเนียม ออกใบเสร็จรับเงิน

ออกใบทะเบียนพณิชย์(แบบ พค. 0403 ฉบับใหม่)
ยกเลิกใบทะเบียนพาณิชย์

(ใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 15 นาที)สอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-387155, 044-387141

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง
สงวนลิขสิทธิ์โดย © -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-18 (4806 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]