นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ที่ ๒๖๒/๒๕๕๙

เรื่อง  แต่งตั้งเวรยามรักษาสถานที่ราชการ เวรประจำรถดับเพลิง เวรรักษาสถานที่ประปา เวรรักษาราชาการ

สวนสาธารณะหนองใหญ่ เวรรักษาสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ตรวจสอบเวรรักษาสถานที่ราชการคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ที่ ๒๖๓/๒๕๕๙

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัดฤกษ์

และเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานที่ราชการคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ที่ ๒๖๔/๒๕๕๙

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน ในช่วงเวลาพักเที่ยง

ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมแจ้งเหตุสาธารณภัย (สายด่วน)  044-387155,  044-387141 คณะกรรมการศูนย์ อปพร.คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อปพร.  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ประกอบด้วย

นายกเทศมนตรี   ผอ.ศูนย์อปพร.

รองนายกเทศมนตรี    รอง ผอ.ศูนย์อปพร.

รองนายกเทศมนตรี     รอง ผอ.ศูนย์อปพร.

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  รอง ผอ.ศูนย์อปพร.

เลขานุการนายกเทศมนตรี   รอง ผอ.ศูนย์อปพร.

ปลัดเทศบาล   ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์อปพร.

รองปลัดเทศบาล   กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ

นิติกร   กรรมการ/เลขานุการ

ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
สงวนลิขสิทธิ์โดย © -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-18 (6070 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]