นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการดำเนินงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมได้ดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยได้ตราเทศบาลบัญญัติ  เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2544 

ทั้งนี้  ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้

1.  อัตราค่าเก็บขยะและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยขึ้น  ดังนี้

1.1  ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ  เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป

ลูกบาศก์ละ  100  บาท

       ก.  เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรละ  50

       ข.  เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ  1  ลูกบาศก์เมตร

1.2  ค่าเก้บและขนขยะมุลฝอย  ประจำเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่ง

       ก.  ค่าเก็บขนขยะ  ประจำเดือน  สำหรับอาคารหรือเคหะ

            -  วันหนึ่งไม่เกิน  20  ลิตร                             เดือนละ       5   บาท

            -  วันหนึ่งเกิน     20  ลิตร   แต่ไม่เกิน   40  ลิตร      เดือนละ   10   บาท

            -  วันหนึ่งเกิน     40  ลิตร   แต่ไม่เกิน   60  ลิตร      เดือนละ   20   บาท 

            -  วันหนึ่งเกิน     60  ลิตร   แต่ไม่เกิน   80  ลิตร      เดือนละ   30   บาท

            -  วันหนึ่งเกิน     80  ลิตร   แต่ไม่เกิน  100  ลิตร     เดือนละ   50   บาท

            -  วันหนึ่งเกิน   100  ลิตร   แต่ไม่เกิน  200  ลิตร     เดือนละ  100   บาท

            -  วันหนึ่งเกิน   200  ลิตร   แต่ไม่เกิน  300  ลิตร     เดือนละ  150   บาท

            -  วันหนึ่งเกิน   300  ลิตร   แต่ไม่เกิน  400  ลิตร     เดือนละ  250   บาท

            -  วันหนึ่งเกิน   400  ลิตร   แต่ไม่เกิน  500  ลิตร     เดือนละ  350   บาท

       ข.  ค่าเก็บขยะมูลฝอย  ประจำเดือน  สำหรับตลาดโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่มีมูลฝอยมาก  วันหนึ่งเกิน  500  ลิตร  ขึ้นไป

            -  วันหนึ่งไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร       เดือนละ   1,000  บาท

            -  วันหนึ่งเกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก็บขนลูกกาศก์เมตร หรือเศษลูกบาสก์เมตร   เดือนละ  150  บาท

       ค.  ค่าเก็บขยะเป็นครั้งคราว  ครั้งหนึ่งๆ  ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ครั้งละเกิน  1  ลูกบาศก์เมตร  ค่าเก้บขนทุกๆ  ลูกบาศก์เมตรหรือ

เศษของลูกบาศก์เมตรๆ ละ  150  บาท2.  อัตราค่าธรรมเนียมในการออกไบอนุญาต

2.1  ใบอนุญาตดำเนินกิจกรรมตามมาตร  19

       ก.  รับทำการเก็บขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทำเป้นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยด้วยการค่าบริการ 

            ฉบับละ  2,000  บาท

       ข.  รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทำเป้นธรุกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  

            ฉบับละ  2,000  บาท

        


สงวนลิขสิทธิ์โดย © -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-18 (4035 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]