นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558
โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วัตถุ
ประสงค์
ผลผลิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ** เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสนองนโยบายของรัฐบาล เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ** เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เด็กได้เล่นกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ** เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่อให้เด็กที่จบการศึกษามีความภูมิใจ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 1 ครั้ง/ปี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ** เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการดูแลเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้รับความรู้
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร โครงการการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ** เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ประชาชนได้รับความรู้
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านคนจน ** เงินอุดหนุนทั่วไป 180,000.00 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้ผู้มีฐานะยากจน จำนวน 6 หลัง/ปี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ** เงินอุดหนุนทั่วไป 18,000.00 เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลได้รับเงินช่วยเหลือ
8. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง *** เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 1 ครั้ง/ปี
9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น *** เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 1 ครั้ง/ปี
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ** เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและลดปัญหาการว่างงานแก้ไขปัญหาความยากจน นักเรียน/นักศึกษาในเขตเทศบาลทำงานช่วงปิดภาคเรียน
11. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค) *** เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาครอบครัว 1 แห่ง
12. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม(อาหารกลางวัน) ** เงินอุดหนุนทั่วไป 1,236,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมได้รับอาหารกลางวัน
13. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด *** เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน - เพื่อให้ประชาชน รู้จักโทษของยาเสพติดและการป้องกันตัวให้ห่างไกลจากยาเสพติด 1 ครั้ง/ปี
14. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม โครงการเทศบาลพบประชาชน(เคลื่อนที่) *** เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาล 1 ครั้ง/ปี
15. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน *** เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000.00 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในงานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.ในเขตเทศบาล
16. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (เสนอโดยชุมชนที่ ๑-๖) * รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรวมในการจัดการขยะในชุมชน ไม่มีขยะล้นเมือง
17. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม *** เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประชาชนในเขตเทศบาล
18. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม *** เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 เพื่อฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ประชาชนปลอดภัยจากการช่วยเหลือ
19. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ *** เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านการบริการสาธารณสุขตามความจำเป็น ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
20. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก *** เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 200,000.00 ลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลและเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ยุงลดลง
21. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข แมว) *** เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.00 จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดบริการฉีดวัคซีน ฉีดยาคุมกำเนิด ทำหมันสุนัข และแมว 1 ครั้ง/ปี
22. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข โครงการเสริมสร้างการออกกำลังกายประกอบดนตรี (แอโรบิคแดนซ์) *** เงินอุดหนุนทั่วไป 24,000.00 - เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมออกกำลังกาย - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดี ประชาชนได้ออกกำลังกาย
23. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบ้านนางกิ่ง ผงนอก หมู่ที่ 4 ชุมชนหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม ** เงินอุดหนุนทั่วไป 62,500.00 เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนสะดวกยิ่งขึ้น ไม่มีน้ำท่วมขัง ชุมชนหนองใหญ่มีรางระบายน้ำ
24. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำในเขตเทศบาล ** เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำในเขตเทศบาล มีไฟฟ้าในทางสาธารณ
25. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายไสว ยอดญาติไทย ถึง บ้านนายประสิทธิ์ หาญนอก หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านดอนทอง ตำบลบ้านเหลื่อม ** เงินอุดหนุนทั่วไป 1,200,000.00 เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนสะดวกยิ่งขึ้น ไม่มีน้ำท่วมขัง ชุมชนบ้านดอนทอง
26. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตบล็อกฉาบปูนเรียบข้างสนามกีฬาชุมชุมชนบ้านกลาง ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านกลาง ตำบลบ้านเหลื่อม * เงินอุดหนุนทั่วไป 12,200.00 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำข้างสนามกีฬาด้านทิศตะวันออก มิให้น้ำท่วมขังสนามกีฬา ชุมชนบ้านกลาง
27. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างขยายถนนและก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกหลังโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม ถึง นานางทิม เทศนอก หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านกลาง ตำบลบ้านเหลื่อม ** เงินอุดหนุนทั่วไป 99,000.00 เพื่อก่อสร้างขยายถนนและก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกหลังโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม ถึง นานางทิม เทศนอก หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านกลาง ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านกลาง
28. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม จุดประตูทางเข้าโรงเรียนทิศใต้บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ ชุมชนบ้านกลาง ตำบลบ้านเหลื่อม ** เงินอุดหนุนทั่วไป 95,800.00 เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม จุดประตูทางเข้าโรงเรียนทิศใต้บ้านบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านกลาง ตำบลบ้านเหลื่อม บ้านกลาง
29. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสาย จากทางแยกเข้าตลาด ถึงถนนสายประคำ - แก้งสนามนาง ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเหลื่อม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,504,000.00 - เพื่อก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสาย จากทางแยกเข้าตลาด ถึงถนนสายประคำ ? แก้งสนามนาง - เพื่อประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวก ลดอุบัติเหตุ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,971 เมตร หนา 0.05 เมตร
30. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ** เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 - เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยวันสงกรานต์ - เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น 1 ครั้ง/ปี
31. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานสมโภชและประเพณีถวายเทียนพรรษา *** เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 - เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา - เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 1 ครั้ง/ปี
32. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา โครงการเทศกาลงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ** เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น 1 ครั้ง/ปี
33. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง *** เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 150,000.00 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทงให้สืบไป 1 ครั้ง/ปี
34. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาล ผู้สูงอายุและประชาชน *** เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างพนักงานจ้างเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 ครั้ง/ปี
35. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา อุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) อำเภอบ้านเหลื่อม ประจำปี 2558 *** เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าว สุรนารี (ย่าโม) อำเภอบ้านเหลื่อม ประจำปี 2558 อุดหนุนที่ทำหารปกครองอำเภอบ้านเหลื่อม
36. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา โครงการเทศบาลสัมพันธ์ *** เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลด้วยกัน 1 ครั้ง/ปี
37. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ *** เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านเหลื่อม 1 ครั้ง/ปี
38. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ** เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน 1 ครั้ง/ปี
39. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา โครงการแข่งขันเต้นแอโรบิคต้าน ยาเสพติด *** เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาและเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน 1 ครั้ง/ปี
40. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558) ประจำปีงบประมาณ 2558 *** เงินอุดหนุนทั่วไป 130,000.00 เพื่ออุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2558) ประจำปีงบประมาณ 2558) ประชาชน 40 % เกิดแรงจูงใจในการเล่นกีฬา
41. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล ** 300,000.00 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการทำงานของคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล 1 ครั้ง/ปี
42. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาล ผู้นำ กรรมการชุมชน 400,000.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาล ผู้นำ กรรมการชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาล 1 ครั้ง/ปี
43. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ** เงินอุดหนุนทั่วไป 1,307,800.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาล 1 แห่ง
44. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น *** เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง
45. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล ** เงินอุดหนุนทั่วไป

สงวนลิขสิทธิ์โดย © -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-07 (5659 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]