นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)***สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาล***

 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต    

ลักษณะที่ตั้ง 


เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๑๙  และ

ได้ยกฐานะเป็นอำเภอบ้านเหลื่อม  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านเหลื่อม  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่  ๑๒   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติ

เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖  ตอนที่ ๙ ก. 

ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มีพื้นที่  ๓.๒๕  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒,๐๓๑.๒๕  ไร่  ระยะห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๗  กิโลเมตร

(วัดจากศาลากลาง – แยกประตูน้ำ – อำเภอโนนไทย – อำเภอขามสะแกแสง – อำเภอคง –  อำเภอบ้านเหลื่อม) 

ระยะห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  ๑๑๐  กิโลเมตร 

(วัดจากศาลากลาง – แยกประตูน้ำ – อำเภอโนนไทย – อำเภอพระทองคำ – บ้านตะโก – อำเภอ   บ้านเหลื่อม)
       
อาณาเขต

ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ทิศเหนือจด

ตำบลบ้านเหลื่อม   อำเภอบ้านเหลื่อม

ทิศใต้จด

ตำบลโคกกระเบื้อง    อำเภอบ้านเหลื่อม

ทิศตะวันออกจด

ตำบลโคกกระเบื้อง    อำเภอบ้านเหลื่อม

ทิศตะวันตกจด

ตำบลบ้านเหลื่อม   อำเภอบ้านเหลื่อม


จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ตำบลบ้านเหลื่อม  ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านเหลื่อม (พื้นที่ส่วนมาก)

หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองใหญ่

หมู่ที่ ๕ บ้านดอนทอง (พื้นที่ส่วนมาก)

หมู่ที่ ๘ บ้านกลาง


ตำบลวังโพธิ์  ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๕ บ้านวังแร่ (บางส่วน)


ตำบลโคกกระเบื้อง  ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกระเบื้อง (บางส่วน)

  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  

ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖             

ตั้งอยู่ที่  หมู่  ๔  บ้านหนองใหญ่  ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา              

ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอบ้านเหลื่อม : เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม

  โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๓๘๗๑๕๕, ๐๔๔ – ๓๘๗๑๔๑ 

โทรสาร  ๐๔๔ – ๓๘๗๑๔๑
  

             


สงวนลิขสิทธิ์โดย © -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-03-14 (4117 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]