นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  ข้อมูลทั่วไป (ปัจจุบัน)
  วิศัยทัศน์เทศบาล
  นโยบายผู้บริหาร
  แผนยุทธศาสตร์
        การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
         4 ปี (61-64)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (60-62)
         
แผนพัฒนาสามปี
        (59-61)
         
แผนพัฒนาสามปี 
  เทศบัญญัติงบ
        ประมาณรายจ่าย

  แผนการดำเนินงาน
  การติดตามและประเมิน
        ผลแผนพัฒนา
        รายงานผล
        การปฏิบัติงาน
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการ
        จัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศสอบราคา /
        ประกวดราคา

  งานกิจการสภาเทศบาล
  รายงานการประชุม
        คณะผู้บริหาร

  รายงานการประชุม
        พนักงาน
  รายงานทางการเงิน
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนอัตรากำลัง
         พนักงานจ้าง  4  ปี


 แผนปฏิบัติการป้องกัน
       การทุจริต

 ประมวลจริยธรรม     
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลหน่วยงาน

 โครงสร้างองค์กร
           (ปัจจุบัน)
            
 บุคลากรเทศบาล/
งานบริการประชาชน

 ลดขั้นตอน
          การปฏิบัติงาน
     
 แผนผัง/แผนภูมิ
          ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนผังกำหนด
          ผู้รับผิดชอบ

 งานรับเรื่องร้องเรียน
          และร้องทุกข์

 งานทะเบียนราษฎร
 งานสาธารณสุข
          และกองทุนหลัก
          ประกันสุขภาพ

 งานโยธา
 งานจัดเก็บรายได้
          การชำระภาษี
          งานทะเบียนพาณิชย์

 งานป้องกันและ
          บรรเทาสาธารณะภัย

 งานกำจัดมูลฝอยและ
          สิ่งปฏิกูล

 งานสังคมสงเคราะห์
 งานประปา

 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 

Download
  
แบบคำร้องต่างๆ

เพลงมาร์ชเทศบาล
  
รวมกฎหมายท้องถิ่น

กิจกรรมแอโรบิค
  
จดหมายข่าว
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
1.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ***

2.การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร***

3.การแก้ไขรายการบ้าน  กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน***

4.การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร***

5.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด***

6. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตร***

7.การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ***

8.การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ***

9.การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล***

10.การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32***

11.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด***

12.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร***

13.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ***

14.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ***

15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล***

16.การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย...แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติ***

17.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์***

18.การขอบ้านเลขที่***

19.การขอบ้านเลขที่กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว***

20.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร...พื้นที่ไม่เกิน200ตารางเมตร***

21.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21 

22.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร                                 

23.การขออนุญาตใช้น้ำประปา                                                               

24.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตร21   

25.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

26.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามาาตรา33

27.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา22

28.การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

29.การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

30.การจดทะเบียนพาณิชยืตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

31.การจดทะเบียนพาณิชยืตั้งใหม่กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

32.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

33.การจดทะเบียนพาณิชยืเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป้นบุคคลธรรมดา

34.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

35.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

36.การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

37.การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

38.การขอจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

39.การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบกิจการ  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า***

40.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน  กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า1แห่ง

41.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน  เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อ...

42.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้่าน  เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

43.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

44.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

45.การแจ้งขุดดิน

46.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ

47.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา39ทวิ

48.การแจ้งถมดิน

49.การแจ้งรื้อถอนบ้าน  หรือบ้านถูกทำลาย

50.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา39ทวิ

51.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2

52.การตรวจ คัด  และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

53.การตรวจ   คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

54.การเพิ่มชื่อ  กรณีการใช้สูติบัตร  ใบแจ้งการย้ายที่อยุ่  หรือทะเบียนบ้านเดิม

55.การเพิ่มชื่อ  กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร

56.การเพิ่มชื่อ  กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทสขอเพิ่มชื่อ  โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

57.การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศโดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนไทย

58.การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

59.การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ

60.การเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี  พ.ศ.2499

61.การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย  โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด

63.การเพิ่มชื่อกรณีกรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชืี่อและรายการโดยมิชอบ

64.การเพิ่มชื่อ  กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

65.การเพิ่มชื่อเด็กอนาถา ซึ่งอยุ่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน

66.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

67.การรับแจ้งการเกิด  กรณีกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน

68.การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

69.การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งอยุ่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์

70.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

71.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด  กรณีท้องถิ่นอื่น

72.การรับแจ้งการตาย  กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน

73.การรับแจ้งการตายกรรีมีเหตุการตายแต่ไม่พบศพ

74.การรับแจ้งการตายกรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

75.การรับแจ้งการตายกรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

76.การรับแจ้งการตาย  กรณีสำนักทะเบียนอื่น

77.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

78.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  กรณีสำนักทะเบียนอื่น

79.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

80.การรับแจ้งการย้ายเข้า

81.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยุ่ที่ใด

82.การรับแจ้งการย้ายที่อยุ่ของคนไปต่างประเทส

83.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

84.การรับแจ้งการย้ายออก

85.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

86.การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหาย  หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

87.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

88.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

89.การรับชำระภาษีป้าย

90.กาารับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

91.การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

92.การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ

93.การเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่มีการลงรายการ"ตายหรือจำหน่าย"ในทะเบียนฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากแจ้งตายผิดหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

94.การให้บริการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

สงวนลิขสิทธิ์โดย © -:-ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม-:- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2017-05-04 (41277 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]