:: ดูกระทู้ - ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้     หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
frank
มือใหม่
มือใหม่


เข้าร่วมเมื่อ: 29/04/2010
ตอบ: 5

ตอบตอบ: 08/05/2010 9:31 am    ชื่อกระทู้: ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
--------------------------------------
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓๒ / ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมดังต่อไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
๔. จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ คน
๕. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ให้ถือเขตของเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมเป็นเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๒ เขตเลือกตั้ง ดังนี้
๖.๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ บ้านเหลื่อม หมู่ที่ ๑ และบ้านตลาด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
๖.๒ เขตเลือกตั้งที่ ๒ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่
๑) บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนทอง หมู่ที่ ๕ บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
๒) บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
๓) บ้านวังแร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ (ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร จำนวน ๒,๐๐๐ .- บาท
๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร
- เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวน ๑๕ รูป
- เขตเลือกตั้งที่ ๒ จำนวน ๒๐ รูป
๗.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่หรือการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น เป็นต้น (ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งตามที่
กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น


ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ลงชื่อ จ่าเอก ชนภัทร อุดชุมพิสัย
(ชนภัทร อุดชุมพิสัย)
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้     หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวประกาศ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group